ดูงานอื่นๆ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 25581) ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาดังนี้
- วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว23101 ชั้น ม.3 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์
- วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว23102 ชั้น ม.3 จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์
- วิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว43204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2,6/6,6/11จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์
2) ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ - วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว43205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2,6/11 จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์
- กิจกรรมเสริมวินัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 2คาบ/สัปดาห์
- กิจกรรมชุมนุมนักถ่ายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์
- กิจกรรมรักษาดินแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์
3) จำนวนชั่วโมงที่สอน 20 ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห์
4) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
1) หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป
2) งานวินัยจราจล กลุ่มกิจการนักเรียน
3) งานวัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ

                                          

Comments