ประชุม/อบรม/สัมมนา

ประวัติการอบรม/ประชุมสัมนา ตั้งแต่ ปี 2555-ปีปัจจุบัน

-ปี 2555 ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี(วันที่ 11พฤษภาคม 2555)
-ปี 2556 ผ่านการอบรมการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award - TQA) (วันที่ 12-13ตุลาคม 2556)
-ปี 2557 ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 (วันที่ 9-10 มิถุนายน 2557)
-ปี 2557 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ SUT-01 สัมมนาการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการบริหารและ SUT-00 ห้องเรียนอนาคต (วันที่ 29 ธันวาคม 2557)
-ปี 2558 ได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการ DLIT สพม.เขต 29 โรงแรมกิจตรง(วันที่ 11 ก.ค. 2558)

Comments