ผลงานดีเด่น/ภูมิใจ

ผลที่เกิดกับผู้เรียน(เน้นพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและนิสัยในการเรียน)

 ปี พ.ศ. 2556-จนถึงปัจจุบัน (โรงเรียนอำนาจเจริญ)ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ดังนี้

- โล่รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (17-18 ส.ค. 2558)

- รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 (8-13 ธ.ค. 2557)

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 6 ปี 2557

- รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 (7-9ธ.ค. 2555)

- รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 (11-13 ธ.ค. 2556)

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 6 ปี 2556(11-12 ธ.ค. 2556)
-รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 1 งานประชุมวิชาการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(25 สิงหาคม 2556)
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2556(19ม.ค. 2557)
- กิจกรรมค่ายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (21-22 กันยายน 2556)