ของผู้เขียน

                โรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School)มีคุณภาพ พบได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3ได้คุณภาพระดับ ดี และได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งผลของความสำเร็จดังกล่าว ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ ผลการปฏิบัติงานของครู ซึ่งข้าพเจ้ามีผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานสอนด้านวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญ ดังนี้
                                                       
- โล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3000 บาท รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (17-21 ส.ค. 2558 )
- เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองเงิน กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 (8-13 ธ.ค. 2557)
- เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 6 ปี 2557

-เกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2556.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ห้องเรียนพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ณ จังหวัดนครราชสีมา
- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ณ จังหวัดชลบุรี
- เกียรติบัตร ครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ5 ขึ้นไป
- เกียรติบัตร ครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ5 ขึ้นไป
-เกียรติบัตร บุคคลที่เป็นแบบอย่างในการครองตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอำนาจเจริญ
- เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 (7-9 ธ.ค. 2555)
- เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวั
ลเหรียญทองแดง กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 (11-13 ธ.ค. 2556)
- เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 6 ปี 2556(11-12 ธ.ค. 2556)
-เกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียนรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 1 งานประชุมวิชาการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(25 สิงหาคม 2556)
- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาส
ตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2556 (19ม.ค. 2557)
- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการทำโครง
งานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (21-22 กันยายน 2556)
- ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยม การจัดกิจกรรมการสอน/การจัดทำแบบประเมินผลรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเครื่องแบบ/กิจกรรมชุมนุมเลือกตามความสนใจ(ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่านทุกคน) ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอำนาจเจริญ
- เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและอาเซียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ ( วันที่ 11 มกราคม 2557)
-เป็นผู้สนับสนุนการประกวดกายบริหารเพื่อสุขภาพเชิงบูรณาการ ครั้งที่ 8 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2556 ( วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)
Comments