ประวัติผู้เขียน

ประวัติการรับราชการรวมอายุราชการ(นับถึงเดือนมิถุนายน 2551)16 ปี 6เดือน อายุจริง40 ปี
อาจารย์ 1 ระดับ 3                         โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร              11 กันยายน 2540
อาจารย์ 1 ระดับ 4                         โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร                1 ตุลาคม 2545
อาจารย์ 1 ระดับ 5                         โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร                1 เมษายน 2547
ครู ค.ศ. 1                                     โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร              24 ธันวาคม 2547
ครู ค.ศ. 1                                     โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม                1 กุมภาพันธ์ 2550

ครู ค.ศ. 2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม               1 พฤษภาคม 2551
ครู ค.ศ. 3 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม      26 เมษายน 2555
ครู ค.ศ. 3 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอำนาจเจริญ             1 สิงหาคม 2555

Comments