ใบงาน/ใบความรู้

เอกสารใบงาน..ใบความรู้ต่างๆ...สามารถโหลดไปใช้ได้เลยนะครับ..
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการทดลอง
ใบงาน 1 การทดลองเรื่อง กฎของโอห์ม
จุดประสงค์ ฟิสิกส์ 5
จุดประสงค์ ไฟฟ้าเครื่องกล
ใบงานที่ 1 กิจกรรมการทดลองเรื่องตัวต้านทาน
ĉ
จิระ บุญเสริม,
18 ต.ค. 2558 22:32
ĉ
จิระ บุญเสริม,
20 ต.ค. 2558 00:57
ĉ
จิระ บุญเสริม,
19 ต.ค. 2558 22:41
Ċ
จิระ บุญเสริม,
21 ธ.ค. 2558 22:31
ĉ
จิระ บุญเสริม,
18 ต.ค. 2558 04:36
ĉ
จิระ บุญเสริม,
20 ต.ค. 2558 00:59
Comments