เอกสารอื่น ๆ

การรู้จักใช้สื่อการสอนเพื่อแก้ปัญหาการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น รู้จักนำทรัพยากรหรือวัสดุเหลือใช้มาใช้อย่างคุ้มค่า โดยมีผลงาน คือ
- เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์4
- เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์5
- รายงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง “กังหันก้นห้อยพลังแสงอาทิตย์"
Comments